1. ALDI Tech Hub
  2. Data protection

Data protection notice

Informacja o ochronie danych osobowych

 

The protection of your personal rights and the associated personal data is an important concern for us at the ALDI Nord Group of Companies.

We are therefore pleased that you are interested in our information on data protection. On this page, we would like to explain to you which data we collect, process and use, when and for what purpose.

Ochrona dóbr osobistych związanych z danymi osobowymi jest dla Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord bardzo ważna.

Dlatego cieszymy się, że są Państwo zainteresowani tym, jakie dane gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy, kiedy i w jakim celu.

1. Responsible office (Administrator danych)

The entity responsible for data processing is (i.e. the data controller):

ALDI Technology Support Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 1

31-553 Kraków

hereinafter referred to as "ALDI" “we”, “us”, the “Controller”.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych (tj. administrator danych) jest:

ALDI Technology Support Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 1

31-553 Kraków

zwany dalej "ALDI", "my", "nas", "Administrator".

3. Recipients of the data (Podmiot przetwarzający dane)

As a matter of principle, we will not share your data to third parties. No third parties in this sense are the companies of the ALDI Nord Group of Companies and order processors.

 

Nie udostępniamy danych personalnych osobom trzecim. Osoby trzecie nie są w tym sensie przedsiębiorstwami należącymi do Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord i podmiotami przetwarzającymi zamówienia.

4. Basic principles (Podstawowe zasady)

Your communication with our website is encrypted. This protects the communication between you and our web server and helps to prevent data abuse (eavesdropping) by third parties.

All personal data collected in the course of our website will be collected, processed and used in accordance with the applicable provisions for the protection of personal data.

 

Nasza strona internetowa jest szyfrowana, chroni to komunikację między użytkownikiem a naszym serwerem internetowym i pomaga zapobiegać nadużyciom danych (podsłuchiwaniu) przez osoby trzecie.

Wszystkie dane osobowe zebrane w ramach naszej strony internetowej będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Access to our website (Dostęp do naszej strony)

Every time our website is accessed, i.e. every time a file on this server is called up or attempted to be called up, data about this process is saved in a log file.

In detail, the following data record is stored about every retrieval:

•               IP address

•               name of the retrieved file

•               date and time of the retrieval

•               amount of data transferred

•               message as to whether the retrieval was successful

•               message, why a retrieval failed, if applicable

•               operating system and browser software of your computer

•               screen resolution

•               browser language

•               colour depth

•               browser plug-ins (Javascript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader, etc.)

•               the website from which you are visiting us

ALDI uses the Uptrends GmbH "Real User Monitoring" tool to measure performance as experienced by the ALDI website visitor, specifically to measure load times and the number of clicks on the website. Uptrends does not use cookies to collect data or track visitors to our website. Instead, Uptrends deploys a script file on our site that sends performance data for visitors to our site to Uptrends' servers. To protect your privacy, Uptrends uses a version of the script file that anonymizes the IP address before processing it, thus no personal data is processed. Uptrends' servers aggregate the performance data of all our website visitors and provide us with information that allows us to improve the website's delivery and availability on different browsers based on the above information. After the statistical analysis, the log file is deleted. We cannot assign the stored data to you. We also do not pass on the data to third parties. Only in case of violations of our rights, we reserve the right to forward individual data records to the appropriate authorities in order to initiate prosecution of the violations.

The data processing is based on Art. 6 (1) (f) GDPR to optimize our website offer for you. Our legitimate interest in such case covers our right to optimize and improve our website and services.

The data records created are stored in log files for statistical purposes and deleted after the statistical evaluation. 

 

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, dane o tym procesie są logowane.

Szczegółowo, następujący rekord danych jest przechowywany dla każdego wyszukiwania:

• Adres IP

• nazwa wyszukiwania

• data i godzina wyszukiwania

• ilość przesłanych danych

• komunikat informujący, czy wyszukiwanie się powiodło

• komunikat, dlaczego wyszukiwanie nie powiodło się, jeśli tego dotyczy

• system operacyjny i oprogramowanie przeglądarki komputera

• rozdzielczość ekranu

• język przeglądarki

• głębia koloru

• wtyczki do przeglądarek (Javascript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader, itp.)

• strona internetowa, z której wystąpiło wyszukiwanie

ALDI korzysta z narzędzia "Real User Monitoring"  firmy Uptrends GmbH do pomiaru doświadczenia osoby odwiedzającej stronę internetową ALDI, w szczególności do pomiaru czasu wczytywania i liczby kliknięć na stronie internetowej. Uptrends nie używa plików cookie do zbierania danych ani śledzenia odwiedzających naszą stronę internetową. Zamiast tego, Uptrends wdraża plik skryptu na naszej stronie, który wysyła dane o odwiedzających naszą witrynę do serwerów Uptrends. Aby chronić Twoją prywatność, Uptrends wykorzystuje wersję pliku skryptu, która anonimizuje adres IP przed jego przetworzeniem, dzięki czemu żadne dane osobowe nie są przetwarzane. Serwery Uptrends agregują dane dotyczące wydajności wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową i dostarczają nam informacji, które pozwalają nam poprawić wydajność i dostępność strony internetowej w różnych przeglądarkach w oparciu o powyższe informacje. Po analizie statystycznej plik jest usuwany.

Nie możemy przypisać zapisanych danych do użytkownika. Nie przekazujemy również danych osobom trzecim. Tylko w przypadku naruszenia naszych praw zastrzegamy sobie prawo do przekazania poszczególnych rekordów danych odpowiednim organom w celu wszczęcia postępowania karnego w sprawie naruszeń.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i obejmuje nasze prawo do optymalizacji i ulepszania naszych usług i serwisu.

Utworzone rekordy danych są przechowywane w plikach do celów statystycznych i usuwane po analizie statystycznej.

7. Online applications (Aplikowanie online)

7.1 Data processing through our career site

You have the option to apply for advertised positions via our career site. For this purpose, you provide us with personal data, which we process exclusively for the application process.

The basis for processing of your data in such case is:

•     Article 6 (1) (c) of the GDPR - necessity to fulfil a legal obligation of the Controller related to conducting the recruitment process in accordance with the provisions of the labour law;

•     Article 6 (1) (b) of the GDPR - necessity to take action prior to entering into a contract;

•     Article 6 (1) (a) of the GDPR - with regard to personal data provided by you in a broader scope than that resulting from the provisions of the labour law or in the case of consent to the processing of processing data for the purposes of future recruitment;

•    Article 9 (2) (a) of the GDPR (where your application documents contain special category of personal data as defined in Article 9 (1) of the GDPR, for example, personal data concerning disability).

Providing personal data is voluntary but necessary to participate in the recruitment process - failure to provide such data may prevent you from participating in the recruitment process or may affect the assessment of your suitability for the position to which the recruitment process applies.

The Controller may also, when necessary and in justified cases, process personal data to establish, pursue or defend legal claims, which is a legitimate interest of the Controller. The legal basis for processing data in such case is Art. 6 (1) (f) GDPR and Art. 9 (2) (f) GDPR.

Your personal data will be processed for the duration of the recruitment process, and after its completion it will be immediately deleted, unless you consent to the processing of your data for the purposes of future recruitment (and unless you are hired - in this case we will inform you about the storage periods separately). If you have given your consent to the use of your personal data for the purposes of future recruitment, your personal data will be processed for such purposes no longer than for a period of 1 year from the date on which the Controller receives your application.

For the application process,  we use external service providers (so-called order processors) for data processing, which support us in the technical implementation.

This data processing is carried out in each case on the basis of your consent in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR. The respective consent can be revoked at any time by contacting us at dataprotection@aldi-techhub.pl and informing us of the revocation. The revocation does not affect the lawfulness of the processing until the revocation.

Your personal data will be deleted three months after completion of the application process. If your application is successful, the application documents will be transferred to the personnel file. The storage period will be extended by a further two years if you actively consent to longer storage (in particular if you participate in our talent pool.

7.2 External career sites or job portals.

You can also apply to us via job portals like pracuj.pl; justjoin.it; Indeed, LinkedIn etc..  In this case, the operator of these job portals, in addition to ALDI, is responsible for the processing of your personal data on the site under data protection law. The operator processes your personal data independently and only forwards us the data relevant to the application, including your application documents, e-mail address, first and last name. Details about the collection and storage of your personal data as well as about the type, scope and purpose of their use can be found in the data protection information or cookie guidelines of the respective operator.

Please note that the respective career site operator may not be based in the EU / EEA or may transfer your data to a country with a lower level of data protection than in the EU / EEA for other reasons.

If you contact us in connection with the job advertisement published by us via LinkedIn directly (e.g. simply by sending us a message via LinkedIn) our further communication and related processing of your personal data will occur on the same grounds and manner as in the case of email contact referred to in item 8 below. If during our exchange you will provide us with separate job application or it will become clear from our communication that you want to apply for the job, your personal data will be then processed by us on the same grounds and manner as in the case of online applications referred to in item 7.1 above.

It is possible that we may contact you via Linkedin, because we are of the opinion that you may be a suitable candidate for a particular job position in our company or we may be generally interested in opening discussions with you on the potential cooperation between you and us in the future. In such a case we will process your personal data exclusively in order to communicate with you either to draw your attention to a particular job offer opened in our company or to discuss your potential cooperation with us. The basis for processing of your personal data in such case is Article 6 (1) (f) of the GDPR, i.e. the processing of your personal data is necessary for the purposes of our legitimate interest – our legitimate interest in such case consists of our right to engage in discussions with people that may be suitable candidates for hiring by us and to archive the relevant correspondence. We may also, when necessary and in justified cases, process data to establish, pursue or defend legal claims, which is a legitimate interest of the Controller. The legal basis for such processing of data is Art. 6 (1) (f) GDPR. If during our exchange initiated by us you will provide us with separate job application or it will become clear from our communication that you want to apply for a given job, your personal data will be then processed by us on the same grounds and manner as in the case of online applications referred to in item 7.1 above.

 

Użytkownik ma możliwość aplikowania na ogłoszone stanowiska za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu aplikacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z przeprowadzeniem procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa pracy;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w odniesieniu do podanych danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;

- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (w przypadku, gdy Twoje dokumenty aplikacyjne zawierają szczególną kategorię danych osobowych określoną w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane osobowe dotyczące niepełnosprawności).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji - ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji lub wpłynąć na ocenę przydatności kandydata do pracy na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja.

Administrator może również, gdy jest to niezbędne i w uzasadnionych przypadkach, przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) (f) RODO oraz Art. 9 (2) (f) RODO.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (i o ile nie zostaniesz zatrudniony - w takim przypadku o okresach przechowywania poinformujemy Cię odrębnie). Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tych celach nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia otrzymania przez Administratora Twojej aplikacji.

Na potrzeby procesu aplikacyjnego korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług (tzw. podmiotów przetwarzających zamówienia) w zakresie przetwarzania danych, którzy wspierają nas
w realizacji technicznej.

Przetwarzanie danych odbywa się w każdym przypadku na podstawie zgody użytkownika zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) (a) RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać, kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@aldi-techhub.pl i informując nas o odwołaniu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte trzy miesiące po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dokumenty aplikacyjne zostaną przeniesione do akt osobowych. Okres przechowywania zostanie przedłużony o kolejne dwa lata, jeśli użytkownik aktywnie wyrazi zgodę na dłuższe przechowywanie (w szczególności w przypadku uczestnictwa w naszej puli talentów).

 

7.2 Zewnętrzne strony lub portale

Mogą Państwo również aplikować do nas za pośrednictwem portali, takich jak np. pracuj.pl; justjoin.it; Indeed, LinkedIn itp.  W takim przypadku administrator danego portalu, oprócz ALDI, jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe niezależnie i przekazuje nam wyłącznie dane istotne dla aplikacji, w tym dokumenty aplikacyjne, adres e-mail, imię i nazwisko. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych osobowych, a także rodzaju, zakresu i celu ich wykorzystania można znaleźć w informacjach o ochronie danych lub wytycznych dotyczących plików cookie danego operatora.

Należy pamiętać, że dany właściciel strony internetowej może nie mieć siedziby w UE/EOG lub może przekazywać dane użytkownika do kraju o niższym poziomie ochrony danych niż w UE/EOG z innych powodów.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w związku z ogłoszeniem o pracę opublikowanym przez nas bezpośrednio za pośrednictwem LinkedIn (np. po prostu wysyłając nam wiadomość za pośrednictwem LinkedIn), nasza dalsza komunikacja i związane z nią przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie odbywać się na tej samej podstawie i w ten sam sposób, jak w przypadku kontaktu e-mailowego, o którym mowa w punkcie 8 poniżej. Jeśli w trakcie naszej wymiany użytkownik dostarczy nam osobną aplikację o pracę lub z naszej komunikacji będzie wynikać, że chce ubiegać się o pracę, jego dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez nas na tej samej podstawie i w ten sam sposób, jak w przypadku aplikacji online, o których mowa w punkcie 7.1 powyżej.

Możliwe jest, że skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem Linkedin, ponieważ uważamy, że możesz być odpowiednim kandydatem na określone stanowisko pracy w naszej firmie lub możemy być zainteresowani rozpoczęciem z Tobą rozmów na temat potencjalnej współpracy między Tobą a nami w przyszłości. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu komunikowania się, aby zwrócić Twoją uwagę na konkretną ofertę pracy otwartą w naszej firmie lub w celu omówienia naszej potencjalnej współpracy. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, który w takim przypadku polega na naszym prawie do prowadzenia rozmów z osobami, które mogą być odpowiednimi kandydatami do zatrudnienia przez nas oraz do archiwizowania stosownej korespondencji. Możemy również, w razie potrzeby i w uzasadnionych przypadkach, przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) (f) RODO. Jeżeli w trakcie zainicjowanej przez nas wymiany zdań przekażesz nam odrębną aplikację o pracę lub z naszej komunikacji będzie wynikało, że chcesz aplikować na dane stanowisko, Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez nas na tej samej podstawie i w ten sam sposób, jak w przypadku aplikacji online, o których mowa w pkt 7.1 powyżej.

8. E-mail contact (Kontakt mailowy)

If you write to an e-mail address provided on our websites, your request will be processed by ALDI Technology Support Sp. z o.o..

In each case, your data will be processed exclusively for the purpose of taking note of the information or answering the inquiry. Your data will not be used for other purposes, in particular for advertising purposes.

The basis for processing of your personal data in such case is Article 6 (1) (f) of the GDPR, i.e. the processing of your personal data is necessary for the purposes of our legitimate interest – our legitimate interest in such case consists of our right to answer your queries, to communicate with you on your request and to archive the relevant correspondence. We may also, when necessary and in justified cases, process data to establish, pursue or defend legal claims, which is a legitimate interest of the Controller. The legal basis for such processing of data is Art. 6 (1) (f) GDPR.

Providing data is voluntary but may be necessary to allow us to respond to your query.

We store your data for as long as is necessary to achieve the processing purposes or to comply with legal retention and storage periods.

 

Jeśli napiszesz na adres e-mail podany na naszych stronach internetowych, Twoje zapytanie zostanie przetworzone przez ALDI Technology Support Sp. z o.o.

W każdym przypadku Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odnotowania informacji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Twoje dane nie będą wykorzystywane w innych celach, w szczególności w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, który w takim przypadku polega na prawie do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, komunikowania się z Tobą na Twoje żądanie oraz archiwizowania stosownej korespondencji. Możemy również, w razie potrzeby i w uzasadnionych przypadkach, przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) (f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu wynikającego z komunikacji, przetwarzania lub do zachowania zgodności z prawnymi okresami przechowywania.

9. Data subject rights (Prawa podmiotów, których dotyczą dane)

You can request information at any time as to whether we have stored personal data about you and what this data is.

If personal data is processed by you, you are a data subject within the meaning of the GDPR and you are entitled to the following rights against the Controller:

•       Right of access (Art. 15 GDPR). You may request confirmation from the controller as to whether personal data concerning you is being processed by us, for what purpose and for how long this is being done, what categories of data are involved, to which recipients or categories of recipients this data is disclosed.

•       Right to rectification (Art. 16 GDPR), completion, restriction (Art. 18 GDPR): You may request the correction or completion of incorrect or incomplete data concerning you. You also have a right to restriction of processing, in particular in the case of legal retention obligations.

•       Right to erasure (Art. 17 GDPR): You can demand the deletion of the data concerning you, in particular in the event of a revocation of your consent.

•       Right to data portability (Art. 20 GDPR): You have the right to request that the personal data concerning you be provided in a machine-readable format.

•       Right of objection, revocation and complaint: You can object to the processing of your personal data. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority i.e. in Poland - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

The ability to exercise these rights may depend on the basis on which a given category of personal data is processed.

Moreover, to the extent to which the Controller processes personal data based on your consent, you have the right to withdraw this consent at any time by contacting the Controller in writing or by e-mail (dataprotection@aldi-techhub.pl). Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of any processing that occurred prior to consent withdrawal. 

 

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać informacji o tym, czy przechowujemy jego dane osobowe i jakie są to dane.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez użytkownika, jest on osobą, której dane dotyczą,
w rozumieniu RODO i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

- Prawo dostępu (art. 15 RODO). Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane, w jakim celu i jak długo jest to robione, jakich kategorii danych to dotyczy, jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców dane te są ujawniane.

- Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia, ograniczenia (art. 18 RODO): Użytkownik może zażądać sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które go dotyczą. Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania, w szczególności w przypadku prawnych obowiązków przechowywania.

- Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Użytkownik może zażądać usunięcia dotyczących go danych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody.

- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać dostarczenia dotyczących go danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

- Prawo do sprzeciwu, odwołania i skargi: Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. w Polsce - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych.

Ponadto, w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dataprotection@aldi-techhub.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Profiling and automated decision making (Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji)

Your personal data will not processed in a manner related to automated decision-making, including profiling.

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób związany ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

11. Transfer of personal data outside EEA (Przekazywanie danych osobowych poza EOG)

A transfer to third countries or to international organisations only takes place in compliance with Art. 44 et. seq. GDPR.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 44 i nast. 44 i nast. RODO.

-
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

-

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
-
-
-
-
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

-

-

-

Potwierdzenie przypomnienia

-

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch